2020-2021.
Rad u umetnosti
KATALOG PDF
izdavač: Udruženje likovnih umetnika Srbije
urednici: Vahida Ramujkić i Milan Đorđević
tiraž: 500
štampa: Standard 2
Beograd, 2021. god.
ISBN: 978-86-6307-121-6
COBISS.RS-ID 50553097

Rad u umetnosti - ZBORNIK ULUS-a #1

Prezentacija Zbornika “Rad u umetnosti” i novog programskog ciklusa debatno-istraživačkog programa zajedno sa predstavnicima Saveza Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i drugim saradnicima u dosadašnjem radu.

Izuzetno loši socijalni i materijalni uslovi u kojima se realizuje rad umetnika i nedostatak sistemske podrške umetnosti kao društveno relevantnoj praksi, prepuštaju umetnike snalaženju u surovom i deregulisanom tržišnom okruženju. U takvim okolnostima, umetnici se neretko upuštaju u individualne puteve pregovaranja uslova rada i naknade za svoj rad, što ne obezbeđuje dugoročnu socio-ekonomsku sigurnost zasnovanu na umetničkoj praksi.

Borba za pravične uslove rada u umetnosti zato mora biti deo šire borbe za bolju radnu, socijalnu, prosvetnu i kulturnu politiku, gde umetnici udruženo s drugim radnicima u kulturi, zastupaju radna prava i zagovaraju fer praksu unutar šireg sistema aktera u polju kulture i umetnosti, kao i drugim poljima, razumevajući vitalni značaj umetnosti u razvoju društva.

Dosadašnji zagovarački poduhvati ULUS-a zasnovani su na jednogodišnjim istraživačkim aktivnostima koje su umetnici-članovi Udruženja i spoljni saradnici stručni u oblastima ekonomije, prava, radne i kulturne politike, sprovodili kroz nekoliko radnih timova – ispitujući radni, socijalni, poreski i društveni status umetnika.

Dalji fokus rada ULUS-a, udruženog sa Savezom udruženja likovnih umetnika Vojvodine, usmeren je ka temi fer plaćenosti – a cilj je uspostavljanje standarda za pravične naknade za rad u oblasti likovne umetnosti. Uspostavljanje, zagovaranje i primena dobrih praksi zahteva uključivanje što većeg broja aktera koji deluju u oblasti kulture i umetnosti, pre svega samih likovnih stvaralaca, a zatim i predstavnika izlagačkih prostora, galerija, umetničkih centara, kao i nadležnih institucija.

Debatno-istraživački program ULUS-a se realizuje  uz podršku  Međunarodnog  fonda pomoći Saveznog ministarstva spoljnih poslova Nemačke / Gete instituta i Fondacije za otvoreno društvo Srbije.

FOD  Goethe Institut Belgrade